سه شنبه 26 شهریور 1392

ترکیب نادرست شوینده ها

   نوشته شده توسط: انجمن علمی شیمی دانشگاه زنجان    

برخی تصور دارتد که ترکیب 2 شوینده ،شوینده قوی تری ایجاد میکنه که کاملا اشتباه و در مواردی خطرناک. برای مثال ترکیب جوهر نمک (HCl)و وایتکس ( ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ) تولید گاز کلر میکنه که شما بهتر میدونید به شدت سمی است و باعث آسیب رسیدن به شش ها می شود